Xochitl Gomez addressed the backlash over America Chavez